Tájékoztató emlékeztető

Tartalom

A személyes adatok feldogozásának alapelvei

Tartalom.. 1

1. A személyes adatok feldolgozásának alapelvei. 1

2. Személyes adatok gyűjtése. 2

2.1. Személyes adatok gyűjtésének indoka. 2

2.2. Direkt marketing céljából történő küldés. 2

2.3. Hozzájárulás. 2

2.4. Személyes adatok beszerzése. 2

3. Az Ön személyes adatainak felhasználása. 3

4. Az Ön személyes adatinak átadása további személyeknek. 3

4.1. Átadás feldolgozás céljából 3

4.2. Harmadik személyek – feldogozók, akiknek a személyes adatok átadásra kerülnek. 3

4.3. Átadás EU-n kívül 3

5. Automatikus egyéni döntés és a profilkészítés. 4

6. Személyes adatok feldolgozásának időtartama. 4

7. Az Ön jogai 4

7.1. A tájékoztatás joga. 4

7.2. A javítás joga. 5

7.3. Az „elfelejtés“ joga – a törlés joga. 5

7.4. A korlátozott feldolgozás joga. 5

7.5. A kifogás emelés joga. 5

7.6. Az adatok átadásának joga. 5

7.7. A panaszemelés joga. 5

8. Foganatosított intézkedések. 6

9. Személyes adatok védelme ügyében eljáró személy. 6

10. Elérhetőségek. 6

11. Befejezés. 6

1. A személyes adatok feldolgozásának alapelvei.

Társaságunk, a/az XXX tevékenysége folyamán fel fogja dolgozni az Ön személyes adatait. Jelen Alapelvekben rögzítettük azokat a szabályokat, amelyek figyelembevételével fogunk eljárni az Ön személyes adatainak feldolgozásakor, annak érdekében, hogy a feldolgozás közben biztosítsuk személyes adatai védelmét, magánélethez való jogát, és ügyelünk, hogy ne lehessen visszaélni személyes adataival. Az Alapelvek fogják irányítani tevékenységünket mindaddig, amíg bármely személyes adatát fogjuk feldolgozni.

Jelen Alapelvekben ismertetett személyes adatok feldolgozásának szabályai eleget tesznek azoknak a kötelességeinknek, melyeket a személyes adatok feldolgozását meghatározó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. 2016. április 27-én kelt irányelve „A természetes személyek védelméről, a személyes adatok védelméről, valamint az adatok szabad mozgásáról“ szabályoz, mely hatályon kívül helyezi a 95/46/EU a „A személyes adatok védelméről“ szóló irányelvet (továbbiakban mint „GDPR“).

Az Alapelvekben egyben tájékoztatjuk Önt a tényekről és a jogairól, amelyekről a GDPR irányelv értelmében tájékoztatnunk kell Önt, és biztosítanunk a megfelelő átláthatóságot az személyes adatai feldolgozása közben.

Az Alapelvekben meghatároztuk azokat a folyamatokat és alapelveket, melyek figyelembevételével fogjuk az Ön személyes adatait feldolgozni, majd azokat kezelni. Amennyiben Önnek bármi nem tűnik egyértelműnek, vagy a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk az Alapelvekben ismertetett elérhetőségi adatok segítségével.

2. Személyes adatok gyűjtése

2.1. Személyes adatok gyűjtésének indoka

Személyes adatait kizárólag a következő esetekben fogjuk gyűjteni és feldolgozni, amennyiben erre szükséges lesz:

a) Megfelelés a törvényi előírásoknak.

b) Önnel kötött, vagy kötendő szerződés teljesítése.

c) Ön által igényelt szolgáltatás teljesítése.

d) Jogos érdekeink érvényesítése, amennyiben azok nincsenek ellentétben az Ön érdekeivel, ill. nem sérül a személyes adatok védelme.

2.2. Direkt marketing céljából történő küldés

Jogos érdeket képezhet az Ön személyes adatainak feldolgozása direkt marketing, üzleti közlemények küldése céljából, amennyiben már kölcsönös üzleti kapcsolatban vagyunk, és az üzleti közlemény közvetlenül összefügg az áruval, ill. a teljesítéssel, amelyet már nyújtottunk Önnek. Az ilyen marketing közlemények küldését azonban Ön bármikor lemondhatja az üzleti küldeményben található utalás, vagy az alábbiakban ismertetett elérhetőségi címre küldött e-mailben.

2.3. Hozzájárulás

Eltérő esetben az Ön személyes adatait kizárólag az Ön kifejezett és szabad hozzájárulásával szerezhetjük meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Alapelvekben ismertetett elérhetőségi adataink segítségével. Személyes adatai konkrét felhasználási feltételeit a beleegyezését követően, minden egyes hozzájárulásban ismertetünk.

2.4. Személyes adatok megszerzése

Személyes adatait nem nyilvános forrásokból szerezzük be, minden esetben kizárólag Öntől, vagy olyan harmadik személyektől, akik együttműködnek velünk, és személyes adatait törvényes módon szerezték meg és jogszerűen adják át. Mindkét esetben Alapelveink betartásával fogunk eljárni.

Személyes adatait vagy közvetlenül Öntől kérjük el, vagy úgy is megkaphatjuk azokat, ha feliratkozik (regisztrál) a szolgáltatásainkra, szerződést köt velünk, vagy használja valamely szolgáltatásunkat. Egyébként átadhatja személyes adatait például a weboldalon lévő nyomtatvány kitöltésével, vagy egy velünk folytatott telefonbeszélgetésben, e-mailben, internetes hozzászólásokban, és más módon is. Bizonyos adatait a hozzájárulásával automatikusan tovább gyűjtjük, például cookie-k használatával, amikor weboldalunkra látogat.

Személyes adatai feldolgozásának konkrét okáról minden esetben tájékoztatjuk. Ez az információ a megkötött/megkötendő szerződésben, a nyújtott szolgáltatás feltételei között, vagy pedig az Alapelvekben található. Felhívjuk figyelmét, hogy bármikor megkérdezheti tőlünk személyes adatai feldolgozásának okát, az alábbiakban ismertetett elérhetőségek segítségével.

3. Az Ön személyes adatainak felhasználása

Személyes adatait elsődleges arra használjuk, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, teljesítsük a megkötött szerződést, megfeleljünk a törvényi rendelkezéseknek, figyelmeztessük Önt a szolgáltatásinkban történő változásokra, hogy szolgáltatásainkat fejlesszük, hogy Önnel szerződést köthessünk, vagy azt teljesíthessük, alkalmasint pedig, hogy megfeleljünk a törvény előírásainak. Ezeket az információkat az Ön hozzájárulásával arra is felhasználhatjuk, hogy tájékoztassuk egyéb, általunk, vagy harmadik felek által kínált szolgáltatásainkról és termékeinkről, és amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára, és esetleg felkelthetik érdeklődését. Személyi adatainak esetleges egyéb felhasználásáról minden esetben tájékoztatjuk.

4. Személyes adatai átadása harmadik személyeknek

4.1. Átadás feldolgozás céljából

Személyes adatait senkivel nem közöljük, kivéve azokat az eseteket, amelyeket az Alapelvek részletesen tartalmaznak.

Személyes adataihoz hozzáféréssel fognak rendelkezni társaságunk dolgozói, akiket megbízunk, hogy személyes adatokkal dolgozzanak. Valamennyi dolgozónk, aki személyes adataihoz hozzáfér, írásban kötelezi magát a titoktartásra, tehát, az Ön személyes adatait sehol sem terjesztheti. Ezeket a dolgozókat teljes felelősséggel választjuk ki és alapos képzésben részesítettük őket, hogy tudják, miként kell az Ön személyes adatait kezelni, és milyen feltételek mellett szabad azokat feldolgozni.

Személyes adatait ezt követően esetlegesen átadjuk harmadik személyeknek, ha ez szükséges. A harmadik személyek a feldolgozók. Társaságunk teljes felelősséget vállal, hogy az említett feldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak személyes adatai felelősségteljes feldolgozására. Valamennyi feldolgozó partnerünket felelősségteljesen választjuk ki. A feldolgozók ugyanakkor szerződésben kötelezik magukat valamennyi kötelességük maradéktalan teljesítésére, ráadásul, szerződés biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét, tehát minimálisra csökken az adatokkal történő visszaélés kockázata.

Amennyiben Ön hozzájárulását adja, bizonyos információkat átadhatunk harmadik személyeknek is, hogy azok tájékoztathassák Önt szolgáltatásaikról, termékeikről, amelyeket mi, vagy az általunk kiválasztott harmadik személyek kínálunk, és amelyek felkelthetik az Ön érdeklődését.

4.2. Harmadik személyek – adatfeldolgozók, akiknek átadjuk a személyes adatokat

Ezek a feldolgozók elsősorban könyvelőink, jogászaink, adószakértőink, marketing- és egyéb tanácsadóink, együttműködő partnereink.

Társaságunk továbbá konzorciumot alkot a/az …………………………….. Ezek a társaságok szorosan együttműködnek, megosztanak bizonyos adminisztratív és személyzeti jellegű adatokat. Köztünk és az adott társaság között tehát kölcsönös átadásra kerülnek személyes adatai azzal, hogy mindkét társaság megfelelő garanciákat nyújt azok védelmére.

Személyes adatait meg is oszthatjuk további felekkel, azzal a szándékkal, hogy megelőzzük az esetleges bűnügyeket és csökkentsük a kockázatot, amennyiben ezt a törvény előírja, és ahol ezt szükségesnek tartjuk, akár reagálásként egy adott bírósági eljárásra, vagy, hogy megvédjük társaságunk és partnereink vagyonát, vagy Önt.

4.3. Átadás EU-n kívül

Személyes adatait nem adjuk át az EU-n kívüli országokba, sem nemzetközi szervezetekbe, kivéve, ha az átadás oka az adatok jobb tárolása és védelme.

5. Automatikus egyedi döntés és profilkészítés

Társaságunk személyes adatai feldolgozásakor egyáltalán nem végez automatikus egyedi döntéseket sem profilkészítést, melyeknek Önre nézve bármilyen joghatása lenne, vagy egyéb módon jelentősebben érintené Önt. Amennyiben ez az állapot megváltozik, haladéktalanul értesítjük.

6. Személyes adatai feldolgozásának időtartama

Személyes adatait csupán a feltétlenül szükséges ideig dolgozzuk fel. Amennyiben személyes adataira már nincs szükség feldolgozás céljából, azokat haladéktalanul töröljük.

Amennyiben személyes adatait hozzájárulás alapján dolgozzuk fel, a feldolgozás időtartama az adott hozzájárulásban lesz rögzítve.

Amennyiben személyes adatait törvényi rendelkezés miatt dolgozzuk fel, a feldolgozás csupán addig tart, amíg azt a törvény előírja. Abban az esetben, ha a törvény bizonyos adatok archiválását írja elő, személyes adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelő ideig archiváljuk.

Amennyiben személyes adatait szerződéskötés, vagy szolgáltatás miatt dolgozzuk fel, személyes adatait a szerződés hatályának ideje, ill. a szolgáltatás nyújtás ideje alatt fogjuk feldolgozni, majd ezt követően 10 évig, attól az időponttól számítva, amikor a szerződés hatálya, ill. a szolgáltatás megszűnik. Ez alatt az idő alatt azonban személyes adatait kizárólag azért dolgozzuk fel, hogy eleget tegyünk az esetleges peres igényeknek, ill. a bírósági eljárásoknál védekezzünk azok segítségével. A 10 év ebben az esetben megfelel a határidő maximális elévülési idejének, amely elteltével az efféle igényeket sikeresen lehet érvényesíteni a bíróságnál. Amennyiben felmerül bírósági, vagy egyéb eljárás, amelyhez szükségesek a személyes adatai, azokat az eljárás teljes ideje alatt is feldolgozzuk, beleértve az esetleges további kapcsolódó eljárást.

7. Az Ön jogai

7.1. Tájékoztatás joga

Ön az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken bármikor kérheti, hogy küldjünk Önnek igazolást arról, hogy feldolgozzuk-e valamely személyes adatát, és amennyiben feldolgozzuk, joga van az alábbi információkhoz:

a) Milyen célból dolgozzuk fel személyes adatait, és milyen kategóriákban.

b) Kik a címzettjei és feldolgozói személyes adatainak.

c) Mennyi ideig lesznek személyes adatai tárolva, és amennyiben nem lehet meghatározni az időtartamot, abban az esetben az időtartam meghatározásának kritériumai,

d) Mely személyes adatoknál kérheti a törlésüket, vagy a feldolgozás korlátozását, és kifogást emelhet a feldolgozás ellen.

e) A jogáról, hogy panasszal élhet a felügyeleti hivatalnál

f) Személyes adatai forrásáról, amennyiben azok nem Öntől származnak

g) Történik-e automatikus döntés, vagy profilkészítés.

Amennyiben ezt igényli, átadjuk Önnek feldolgozott személyes adatainak másolatát. Ha további másolatokat igényel, azokért csupán az elkészítés ráfordított költségét számíthatjuk fel. Ha elektronikus formátumban kéri a másolatot, úgy adjuk át mindaddig, míg Ön más formátumban nem kéri. Jogunkban áll azonban megkérni, hogy igazolja magát, hogy meggyőződjünk: személyes adataival kapcsolatos információk nem kerülnek illetéktelen személyek kezébe.

Ezeket az információkat igyekszünk minél előbb átadni, a kért információk terjedelmétől függően, legkésőbb azonban 30 napon belül.

7.2. A javítás joga

Amennyiben megállapítja, hogy valamely személyes adata nálunk pontatlanul, helytelenül, vagy nem teljes mértékben szerepel, jogába áll hozzánk fordulni, hogy ezeket az adatokat a közlést követően – felesleges halogatás nélkül – kijavítsuk, vagy kiegészítsük.

7.3. Az „elfelejtés“ joga – törlés joga

Önnek jogában áll, hogy az alábbi esetekben személyes adatait töröljük, amennyiben:

a) Személyes adatai már nem azt a célt szolgálják, mely miatt begyűjtötték őket.

b) Ön visszavonja hozzájárulását.

c) Kifogásolja a feldolgozást.

d) Személyes adatait jogellenesen dolgoztuk fel.

e) A törléssel teljesül a törvény által előírt kötelességünk.

f) A személyes adatok begyűjtése összefügg egy informatikai társaság szolgáltatás ajánlatával.

Személyes adatait azonban nem töröljük még a fentiekben ismertetett okok miatt sem, amíg az indokolt a GDPR 3. Fejezete, 17. Cikkelye szerint.

Amennyiben ez technikai szempontból lehetséges és kivitelezhető, és megtörtént személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, vagy azok átadásra kerültek harmadik személyeknek, biztosítjuk a szóban forgó személyes adatok törlését.

7.4. Korlátolt feldolgozás joga

Önnek jogában áll, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását, amennyiben:

a) Közli velünk, hogy személyes adatai pontatlanok - addig az időpontig, míg a személyes adatok ellenőrizése lezajlik.

b) Személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel, de Ön bennünket törlés helyett, az adatok korlátozott használatára utasít.

c) Már nem lesz szükség személyes adataira, de Ön indítványozza a meghatározásukat, a végrehajtást, vagy jogi igények megvédését.

d) Ha kifogásolta feldolgozást, a kifogás jogosságának ellenőrzéséig.

A korlátolt feldolgozás ideje alatt, személyes adatai csupán tárolt állapotban lehetnek nálunk, és kizárólag az Ön hozzájárulásával dolgozhatjuk fel azokat, meghatározás, végrehajtás, vagy pedig jogi igények védelme, vagy pedig közérdek okán.

7.5. Kifogás emelés joga

Önnek jogában áll kifogást emelni személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, ha azokat direkt marketing céljából dolgozzuk fel. A kifogást írásban, vagy e-mailben kell hozzánk eljuttatni. Amennyiben kifogást emel, mert a feldolgozás célja a direkt marketing volt, személyes adatait nem fogjuk tovább feldolgozni egészen addig, amíg nem mutatunk fel komoly indokokat a feldolgozásra, melyek túlsúlyban vannak az Ön érdekei, jogai, és szabad lehetőségei felett, ill. meghatározás, végrehajtás, vagy jogi aktusok védelme felett.

7.6. Adatok átadásának joga

Ön kérheti, hogy személyes adatait adjuk át Önnek megszokott strukturált formátumban, hogy átadja őket másik adatkezelőnek. Mindamellett kérheti - ha ez technikai szempontból lehetséges -, hogy személyes adatait közvetlenül az Ön által kijelölt adatkezelőnek mi adjuk át.

7.7. Panaszemelés joga

Ön bármikor panaszt emelhet személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy pedig a GDPR-ból ránk háruló kötelességeink nem teljesítése okán a felügyeleti hivatalnál. A felügyeleti hivatal Csehországban a Személyes Adatok Védelmének Hivatala, székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Záró rendelkezések

Társaságunk személyzeti, szervezeti, valamint technikai intézkedéseket foganatosított, hogy kizárjuk a különböző súlyos kockázatokat az Ön jogai és szabadsága, valamint személyes adatai megvédése érdekében. Ebből kifolyólag alapos oktatásban részesítettük valamennyi dolgozónkat, akik kapcsolatba kerülnek a személyes adatokkal. Továbbá, valamennyi fizikai formátumban lévő személyes adatot biztosítottunk az illetéktelen hozzáférés ellen. Az elektronikus formátumban tárolt személyes adatok esetében pedig betartjuk a biztonsági normákat, így azokat is biztosítottuk az illetéktelen hozzáférés ellen. Mindemellett kidolgoztuk a kockázat elemzést a megelőzés érdekében, és foganatosítottuk a szükséges intézkedéseket.

9. Személyes adatok ügyében eljáró személy

Társaságunk nem köteles kinevezni adatvédelmi megbízottat a GDPR értelmében, így az nem jelöltük ki. Megbíztunk azonban egy személyt, akinek társaságunknál az a feladata, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét. Ehhez a személyhez Ön minden lehetséges, a személyes adatvédelmet érintő ügyben, valamint az Ön jogaival összefüggő ügyekben fordulhat. Ez a személy ………………………….. e-mail. ………………………..

10. Elérhetőségek

Amennyiben Önnek bármilyen kívánsága, igénye, kifogása merül fel, vagy csak bizonytalan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy írásban telephelyünk címén.

11. Befejezés

Jelen Alapelvek elfogadása ……………….. történt. Társaságunk az Alapelveket megváltoztathatja, ha azok továbbra megfelelnek a GDPR törvény rendelkezéseinek. Az esetleges változásokról tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon.